STEM Education ด้วย Social Media by kruweerachat

Wednesday, July 12, 2017

การประเมินวิทยฐานะของครู ที่ควรจะเป็น เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และยุติธรรมกับผู้มีส่วนร่วมได้เสีย ตอนที่ 1

การพัฒนาครูอย่างเป็นระบบซึ่งเป็นการดำเนินนโยบายเชิงรุกจะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางวิชาชีพครู ซึ่งปัจจุบันมีนโยบายการพัฒนาวิชาชีพครูให้เจริญก้าวหน้าเชิงรุกน้อยเกินไป ทั้งนี้ส่วนหนึ่งอาจมองว่า ความก้าวหน้าในวิชาชีพครูเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคล ในทางตางกันข้าม หากภาครัฐเปลี่ยนมุมมองใหม่ โดยคำนึงถึงเรื่องการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับครู ครูน่าจะเจริญก้าวหน้าในอัตราส่วนเพิ่มมากขึ้น เมื่อครูส่วนใหญ่มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพย่อมส่งผลโดยตรงต่อความศรัทธาในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาในที่สุด (สมาน,2556) การประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะควรเป็นไปเพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเต็มความสามารถ โดยการใช้รูปแบบการพัฒนาครูที่ได้มาตรฐาน มีการวิจัยและทดลองเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจริงในการพัฒนาไปสู่การเป็นครูที่พัฒนาตนเอง (Reflexive Teacher) (พศิน แตงจวง,2554) ซึ่งกระบวนการควรมีความต่อเนื่อง เป็นการประเมินแบบมีส่วนร่วมมีเครื่องมือให้ครูสามารถประเมินความก้าวหน้าของตนเอง (Teacher Self Evaluation Tool Kit)จะช่วยให้ครูมีแนวทางและเครื่องมือที่แข็งแกร่งในการประเมินสมรรถนะและการสอนของตนเอง เป็นกระบวนการที่ครูตัดสินความเพียงพอและประสิทธิผลของความรู้ การสอนและความเชื่อหรือผลอื่นๆของตน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง (stufflebeam, 1985 อ้างถึงใน ศิริเดช สุชีวะ) ซึ่งในด้านการพัฒนาตนเองให้ครูสามารถกำหนดทิศทางของการพัฒนาตนเองได้ตามที่ตนเองถนัดซึ่งการพัฒนาตนเองเป็นสิ่งที่เฉพาะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล (William, 2008) โดยมีระยะเวลาการประเมินที่เหมาะสมและต่อเนื่อง เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู เปิดโอกาสให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ และเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของครูเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้ทำงานสำเร็จ เป็นแรงผลักดันให้แสดงพฤติกรรมที่ผลักดันนั้นๆอาจเกิดจากภายในหรือภายนอกก็ได้ (จอมพงศ์ , 2555) ซึ่งเป็นสิ่งทำให้ความสามารถในการทำงานสูงขึ้น ซึ่งความสามารถในการทำงานมากกว่าคนอื่นจะนำไปสู่การรับรองวิทยฐานะซึ่งให้มีเกียรติในวิชาชีพและค่าตอบแทนในการทำงานที่สูงขึ้นซึ่งเป็นเครื่องมือดึงดูดและจูงใจ ตลอดจนเป็นการรักษาบุคคลากรที่ดีไว้ ซึ่งตามธรรมดาที่สุดในการประเมินตามวัตถุประสงค์ด้านการประเมิน จะเกี่ยวข้องกับเรื่องค่าตอบแทนการประเมินการปฏิบัติงานมักพบผลกระทบ 2 ส่วนต่อค่าตอบแทนในอนาคต ในระยะสั้นการประเมินการปฏิบัติงานจะกำหนดความสามารถที่จะต้องเพิ่มขึ้นในปีต่อไป ในส่วนระยะยาวการประเมินการปฏิบัติงานจะกำหนดว่าพนักงานคนใดจะได้รับการเลื่อนขั้นตำแหน่งซึ่งได้รับผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้น ส่วนการประเมินที่เน้นด้านการพัฒนา (Developmental Objectives) เป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเป็นความต้องการในด้านการพัฒนาเบื้องต้น การประเมินเพื่อพัฒนาจะมุ่งไปสู่การปฏิบัติงานในอนาคตในอนาคตแก่พนักงานเป็นสำคัญ ข้อมูลย้อนกลับดังกล่าวจะตระหนักถึงจุดแข็งจุดอ่อนในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและกำหนดว่าควรใช้แนวทางใดเพื่อนำไปสู่การพัฒนา ผลที่ได้จากการประเมินการปฏิบัติงานจะมีอิทธิพลต่อการนำไปตัดสินใจในการฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน การประเมินการปฏิบัติงานที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอาจจะส่งสัญญาณให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ต้องทำให้มีจุดแข็งโดยอาศัยการฝึกอบรมพัฒนาในเวลางานหรือนอกเวลางาน (จอมพงศ์ , 2555)
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ได้นำแนวคิดสู่การออกแบบการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู สังกัด สพฐ. เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย เพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจนโยบาย เพื่อคงนโยบาย ปรับเปลี่ยน ปรับปรุง หรือยกเลิกมีขั้นตอนการทำดังนี้
>>>>>>>>
เขียนยังไม่จบครับ เหนื่อย มันต้องเกลาหลายรอบ ที่จะบอกว่า ลดเวลา 5 ปี ในการครองตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ให้เหลือ 2-3 ปี และ ให้ ป โท ป เอก สามารถนำมาลดเวลาในการประเมินวิทยฐานะได้ ตอนนี้เขาเอาคนไม่ทำมาเป็นเกณฑ์ในการคิด กลุ่มที่ไม่ทำ อีก สิบปีก็ไม่ทำ ระบบมันดองกันชัดๆครับ และควรมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย
>>>>>>>>
มนุษย์ครูผู้ได้รับผลกระทบ อ่านนะครับ ลงชื่อยื่นฟ้องด้วย
ผู้เขียน นายวีรชาติ มาตรหลุบเลา
ตำแหน่งครู โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐฯ

Friday, June 30, 2017

จากอดีต สะท้อนจากบทเพลง ให้คิดถึงอนาคต

วันนี้ ได้ฟังแนวทางของบทเฉพาะกาลแล้ว คุณครูหลายๆท่านรวมผมด้วย ก็คงกังวลใจพอสมควร มีหลายๆกลุ่มออกมาเคลื่อนไหวเป็นแกนนำ ด้วยวิถีเส้นทางสายฝุ่นชอร์กที่เคยเทียวทางเดียวกันมาหลายรุ่น   อยากจะตั้งคำถามสะท้อนคิด นำเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต เชื่อมโยงกับปัจจุบัน และสรรสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิม วิถีชีวิตครูที่ผมเห็นสามสิบกว่าปีบนเส้นทางสายฝุ่นชอร์ก ตั้งแต่สมัครูรุ่นพ่อแม่ มาจนถึงรุ่นผม ความลำบากในการทำงานมีมากมาย เรื่องราวในอดีตยังคงถูกจารึกเป็นวรรณกรรม ผ่านศิลปินในทำนองเพลงหลายเพลง ผมยกมาให้อ่านและฟังอย่างละเพลง ซึ่งแต่ละเพลงก็ทิ้งช่วงเวลากันนาน เพลงครูประชาบาล และเพลงมอเตอร์ไซค์ฮ่าง ซึ่งสะท้อนสภาพปัญหาวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และชนชั้นในระบบราชการเมือเปรียบเทียบกับอาชีพอื่น..........จึงฝากเพลงนี้มา ว่าอดีตมันเคยเป็นอย่างนี้ วันหนึ่งอาจกลับไปสู่ยุคที่ไม่มีใครอยากเรียนครู ทั้งการปรับโครงสร้าง การโอนสังกัด ที่หนักมากคือไปก็อปต่างประเทศมาและใช้อย่างไม่พร้อมไม่เหมาะสม

Friday, June 23, 2017

การอบรมพัฒนาสมรรถนะครู App for Education สพม 27

การอบรมพัฒนาสมรรถนะครู App for Education สพม 27 เป็นอีกครั้งที่อบรมด้วยความมุ่งมั้นจากทุกฝ่าย ครับ
ได้รับความไว้วางใจจาก สพป.สมุทรปราการเขต 1 เป็นวิทยากรอบรม สะเต็มศึกษา

ได้รับความไว้วางใจจาก สพป.สมุทรปราการเขต 1 เป็นวิทยากรอบรม สะเต็มศึกษา  เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้ทดสอบโมเดลที่ออกแบบไว้ คุณครูตอบรับดีมากๆครับ ได้ทดสอบเทคโนโลยีในการฝึกอบรมและรูปแบบที่จะช่วยให้การอบรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

การสอนที่โรงเรียน

อาจจะดูไฮโซ แต่ลูกทุ่งที่สุดงานยกร่างหลักสูตรสาระการออกแบบและเทคโนโลยี

งานยกร่างหลักสูตรสาระการออกแบบและเทคโนโลยี  หวังว่านี่คือส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนการศึกษาไปข้างหน้า  ร่วมงานกับ สสวท. ครับ ได้ความรู้และประสบการณ์มากมาย
Thailand Innovative Teacher Awards 2017

Thailand Innovative Teacher Awards 2017  เก็บไว้เผื่อหาภาพไม่เจอ
4D Anatomy เอาไว้สอนชีวะ

4D Anatomy เอาไว้สอนชีวะ

เพิ่มความน่าตื่นเต้นในใชั้นเรียนด้วยเทคโนโลยี Ar Augmented Reality

เพิ่มความน่าตื่นเต้นในใชั้นเรียนด้วยเทคโนโลยี Ar  Augmented Reality  จากหนังสือภาพนิ่งๆเรามาลองเติมสีสันให้หนังสือของเรากันดูนะครับ Augmented Reality จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตัวอย่างการใช้งานนะครับ

ความเป็นจริงเสริม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Samsung SARI AR SDK marker less tracker ที่ใช้ใน AR EdiBear (Android OS)
NASA X38 display แสดงการซ้อนทับแผนที่วิดีทัศน์ ซึ่งรวมรันเวย์และสิ่งกีดขวางระหว่างการบินทดสอบในปี 2543
ความเป็นจริงเสริมหรือความเป็นจริงแต่งเติม (อังกฤษAR : Augmented Reality Technology ) เป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างความเป็นจริง และ โลกเสมือนที่สร้างขึ้นมาผสานเข้าด้วยกันผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบบนโลกเสมือน (virtual world) เช่น ภาพกราฟิก วิดีโอ รูปทรงสามมิติ และข้อความ ตัวอักษร ให้ผนวกซ้อนทับกับภาพในโลกจริงที่ปรากฏบนกล้อง
เทคโนโลยี AR แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แบบที่ใช้ภาพสัญลักษณ์และแบบที่ใช้ระบบพิกัดในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างข้อมูลบนโลกเสมือนจริง ซึ่งในทางเทคนิคแล้วภาพสัญลักษณ์ที่ใช้ จะนิยมเรียกว่า “Marker”  หรืออาจจะเรียกว่า AR Code ก็ได้ โดยใช้กล้องเว็บแคมในการรับภาพ เมื่อซอฟต์แวร์ที่เราใช้งานอยู่ประมวลผลรูปภาพเจอสัญลักษณ์ที่กำหนดไว้ก็จะแสดงข้อมูลภาพสามมิติที่ถูกระบุไว้ในโปรแกรมให้เห็น เราสามารถที่จะหมุนดูภาพที่ปรากฏได้ทุกทิศทางหรือเรียกว่าหมุนได้ 360 องศา
ขั้นตอนการทำเทคโนโลยีเสมือนจริง ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ
1. การวิเคราะห์ภาพ (Image Analysis) เป็นขั้นตอนการค้นหา Marker จากภาพที่ได้จากกล้องแล้วสืบค้นจากฐานข้อมูล (Marker Database) ที่มีการเก็บข้อมูลขนาดและรูปแบบของ Marker เพื่อนำมาวิเคราะห์รูปแบบของ Marker การวิเคราะห์ภาพ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การวิเคราะห์ภาพโดยอาศัย Marker เป็นหลักในการทำงาน (Marker based AR) และการวิเคราะห์ภาพโดยใช้ลักษณะต่างๆ ที่อยู่ใน ภาพมาวิเคราะห์ (Marker-less based AR)
2. การคำนวณค่าตำแหน่งเชิง 3 มิติ (Pose Estimation) ของ Marker เทียบกับกล้อง
3. กระบวนการสร้างภาพสองมิติ จากโมเดลสามมิติ (3D Rendering) เป็นการเพิ่มข้อมูลเข้าไปในภาพ โดยใช้ค่าตำแหน่ง เชิง 3 มิติ ที่คำนวณได้จนได้ภาพเสมือนจริง
องค์ประกอบของเทคโนโลยีเสมือนจริง ประกอบด้วย
1.AR Code หรือตัว Marker ใช้ในการกำหนดตำแหน่งของวัตถุ
2.Eye หรือ กล้องวิดีโอ กล้องเว็บแคม กล้องโทรศัพท์มือถือ หรือ ตัวจับ Sensor อื่นๆ ใช้มองตำแหน่งของ AR Code แล้วส่งข้อมูลเข้า AR Engine
3AR Engine เป็นตัวส่งข้อมูลที่อ่านได้ผ่านเข้าซอฟต์แวร์หรือส่วนประมวลผล เพื่อแสดงเป็นภาพต่อไป
4.Display หรือ จอแสดงผล เพื่อให้เห็นผลข้อมูลที่  AR Engine ส่งมาให้ในรูปแบบของภาพ หรือ วีดีโอ
หรืออีกวิธีหนึ่ง เราสามารถรวมกล้อง AR Engine และจอภาพ เข้าด้วยกันในอุปกรณ์เดียว เช่น โทรศัพท์มือถือ หรืออื่นๆ

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]


ทำหนังสือให้พูดได้ ด้วย Aurasma

ทำหนังสือให้พูดได้ ด้วย Aurasma

บันทึกหน้าจอเป็นเรื่องเล่านะครับ การทำหนังสือเรียนธรรมดาให้เป็นหนังสือเรียนพูดได้like